راه اندازی سیستم تلفنی تحت IP جهت کاهش هزینه مکالمات درون سازمانی

الستیکس نرم افزار مرکز تلفن می باشد که از موتور استریسک بهره می برد اما با توسعه امکانات و ارایه محیط گرافیگی کاربر پسند و آسان  مرکز تلفنی قوی فراهم نموده است که مورد اقبال جهانی قرار گرفته است.

الستیکس و استریسک بر روی یک کامپیوتر معمولی نیز قابل تصب هستند. این مراکز برای برقراری ارتباط با خطوط شهری از گیتوی ها یا کارت های مخصوص FXO استفاده می کنند.

اتصال داخلی ها از چند روش ممکن می باشد. گیتوی های FXS، IP Phone، ATA و یا تلفن های نرم افزاری پروتکل های مورد استفاده در این نرم افزار های(Session Initiation Protocol) SIP  و IAX (Inter-Asterisk Exchange ) می باشد. تجهیزاتی که از یکی از این دو پروتکل پشتیبانی کنند به راحتی به این مراکز متصل شده و به عنوان داخلی عمل می کنند.